Ne mândrim cu colegii nostri care au câstigat premii la diferite concursuri sportive

Blãnaru Andreea Georgiana - dans
Buturã Mãdãlina - tenis de câmp
Marcu Popescu Daniel - atletism
Larivanov Raul - judo